Informácie

 

Trvanie burzy:    8:00 – 16:00

 

 

 

Najbližšia burza: 10.3.2017-11.3.2017

 

 

 

Či prší, či sneží, dokážeme pre Vás pripraviť priaznivé podmienky na predaj a kúpu.

 

Burza je venovaná:

 • drobnochovateľom

 • pestovateľom                             

 • remeselníkom

 • poľovníkom

 • rybárom

 • ovocinárom

 • včelinárom

 • motoristom

 • a tým, ktorí sa chcú zbaviť nepotrebných harabúrd

 

Výhradne pre chovateľov a pestovateľov zo SLOVENSKA!!!

Žiadame všetkých potencionálnych účastníkov burzy, ktorí sa zúčastňujú na burzách s predajom drobnej hydiny, aby si podrobne preštudovali nariadenie Štátnej veterinárnej správy, týkajúce sa opatrení ohľadom vtáčej chrípky.

 

Info pre drobnochovateľov:

Žiadame účastníkov burzy, z iných regiónov ako Svidníka a Stropkova, aby na burzu priniesli zvieratá, s platným veterinárnym osvedčením, kde budú potvrdené nasledovné veterinárne záruky:

zvieratá sú klinicky zdravé a pochádzajú z oblastí bez nebezpečných nákaz

zvieratá sú prosté vonkajších a vnútorných parazitov

 • hrabavá hydina je v imunite proti pseudomoru
 • vodná hydina má negatívne vyšetrenie na salmonelózu
 • králiky sú v imunite proti myxomatóze a hemoragickej chorobe králikov
 • holuby sú v imunite proti pseudomoru paramyxomatóze
 • Účastníci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti § 22 na úseku ochrany zvierat zabezpečením riadnej starostlivosti o zvieratá a výkonom odborných sanitačných opatrení.

Veterinárnou činnosťou v priebehu konania výstavy je poverený súkromný veterinárny lekár MVDr. Miroslav Deutsch.

 

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu (obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre vnútrospoločenský obchod.

 • v súlade s § 32 a 33 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:
 •  spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky pre jednotlivé komodity podliehajúce veterinárnej kontrole
  • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na vnútrospoločenský obchod
  • sú sprevádzané certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty do miesta ich určenia a zodpovedajú vzoru, stanovenému legislatívou EÚ
  • produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá sú sprevádzané do miesta ich určenia obchodným dokumentom podľa príslušnej legislatívy
 • zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá podliehajú kontrolám pri obchodovaní s členskými štátmi. Kontroly pri výmenách tovarov podliehajúcich veterinárnej kontrole sa vykonávajú v súlade so Smernicou Rady 89/662/EHS a 90/425/EHS a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3, 4 tohto nariadenia, o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 8) v znení neskorších predpisov a č.293/2003 Z.z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3 a 4 a o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 9) v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky vnútrospoločenského obchodu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

 

 

Ponúkame verejnosti, ale aj firmám priestor pre zviditeľnenie sa, veľkú plochu na prezentáciu svojich tovarov a služieb.

Tiež ponúkame vonkajšie priestory celého areálu na konanie výstav rôzneho druhu, športových dní firiem a pod.

Areál poskytuje voľný priestor na konanie hudobných akcií a festivalov. Pri takýchto akciách vieme zabezpečiť občerstvenie

priamo vo vonkajšom priestore formou stánkového predaja.